Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -
p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Urszula Gralewicz

    - AKTUALNOŚCI -
/2019.01.02/   Piękny jubileusz stu lat życia - Pan Jerzy Dmowski z Chełma.

                 

Piękny jubileusz stu lat życia obchodził w środę - 2 stycznia 2019 roku Pan Jerzy Dmowski z Chełma.
Z tej okazji na ręce Jubilata w imieniu władz miasta list gratulacyjny, kwiaty i upominek przekazał Pan Andrzej Kosiniec - II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, a w imieniu MOPR w Chełmie list gratulacyjny, kwiaty i upominek przekazała Pani Urszula Gralewicz - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.
Jubilat otrzymał również list gratulacyjny podpisany przez premiera Rządu RP, honorowe świadczenie przyznane przez ZUS Inspektorat w Chełmie oraz pamiątkowe odznaczenie, tj. Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej przyznane przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości w gronie rodziny i zaproszonych gości wzniesiono toast i odśpiewano wspólnie panu Jerzemu gromkie 200 lat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.12.22/   Uroczyste spotkanie wigilijne pracowników Ośrodka

                 

Magia świąt Bożego Narodzenia sprawia iż obdarowujemy siebie wzajemnie ciepłem, życzliwością i dobrym słowem. Święta dodatkowo niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji i planów na nadchodzący Nowy Rok
W piątek – 21 grudnia br. w sali konferencyjnej MOPR w Chełmie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne pracowników Ośrodka, w którym uczestniczył I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm - Pan Artur Juszczak oraz ksiądz z Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie.
Po życzeniach, złożonych pracownikom i ich rodzinom przez Pana Prezydenta oraz Panią Dyrektor – Urszulę Gralewicz, wszyscy obecni podzielili się między sobą opłatkiem.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.12.21/   Oficjalne otwarcie Świetlicy Środowiskowej

                 

                 

Świetlica Środowiskowa została utworzona w ramach projektu „BLIŻEJ RODZINY”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 30.06.2022 r.
Na potrzeby utworzenia świetlicy w październiku 2017 r. miasto Chełm przekazało budynek, który następnie wyremontowano oraz wyposażono. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił 26 listopada 2018 r.
Na remont budynku MOPR w Chełmie przeznaczył kwotę 221 045,94 zł, z czego kwota 180 000,00 zł pochodzi ze środków EFS i budżetu państwa, natomiast kwota 41 045,94 zł z budżetu miasta Chełm. Zakup wyposażenia to dodatkowo kwota ok. 100 000,00 zł, sfinansowana w całości ze środków EFS i budżetu państwa.
W celu uruchomienia placówki niezbędne było także zatrudnienie wykwalifikowanej kadry: kierownika placówki, 2 wychowawców, opiekuna dziecięcego, psychologa, pedagoga i logopedy.
Świetlica będzie czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00, z tygodniową przerwą w okresie ferii zimowych oraz miesięczną przerwą wakacyjną. Uczestnictwo i pobyt dziecka w Świetlicy Środowiskowej jest nieodpłatny i dobrowolny.
Placówka będzie oferowała zajęcia socjoterapeutyczne, z których będzie mogło skorzystać 30 dzieci zamieszkujących na terenie miasta Chełm. Placówka będzie zapewniała dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, a także będzie oferowała stałą pomoc psychologa, pedagoga i logopedy. Ze wsparcia psychologa skorzystać będą mogli również rodzice uczestników. Oprócz tego raz w tygodniu będą odbywały się zajęcia dodatkowe: sportowe, językowe, artystyczne (w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej), taneczne oraz zajęcia z robotyki (rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne). Dzieci otrzymają również jeden posiłek w ciągu dnia.

Zasady ogólne procesu rekrutacyjnego:

Pierwszeństwo udziału w zajęciach Świetlicy Środowiskowej posiadają rodziny i ich dzieci gdy:
- rodzina korzysta ze świadczeń w MOPR Chełm;
- rodzina ma przydzielonego asystenta rodziny;
- osoba lub rodzina jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnie wykluczenia społecznego;
- osoba z niepełnosprawnościami lub osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- osoba lub rodzina korzysta ze wsparcia w ramach POPŻ na lata 2014-2020, a zakres udzielanego wsparcia nie powiela działań w POPŻ;
- dziecko jest osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia;
- dziecko jest osobą innej niekorzystnej sytuacji społecznej innej niż wymienione powyżej;
- dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
- dziecko posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
- osoba z niepełnosprawnością sprzężoną;
- osoba z niepełnosprawnością intelektualną;
- osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
- osoba z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowana w ustawie z dnia 19 sierpnia 19945 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- dziecko jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.
W szczególnych przypadkach o przyjęciu uczestnika decyduje Kierownik Świetlicy Środowiskowej.

Ankiety zgłoszeniowe dziecka może pobrać rodzic/opiekun prawny dziecka w sekretariacie lub u pracownika socjalnego w MOPR w Chełmie przy ul. Kolejowej 8 oraz w siedzibie Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Kopernika 25a i 25b w Chełmie. Wymagane będzie również wypełnienie i wyrażenie zgody na udział w projekcie „Bliżej Rodziny”.

W czwartek - 20 grudnia br. oficjalnie otwarto Świetlicę Środowiskową przy MOPR w Chełmie. Przecięcia wstęgi dokonali: II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm - Pan Andrzej Kosiniec, Dyrektor WSS UM Chełm - Pani Jolanta Gierasimiuk, p.o. Dyrektora MOPR w Chełmie - Pani Urszula Gralewicz i p.o. Kierownika Świetlicy Środowiskowej - Pani Magdalena Mazurek. Budynek i pomieszczenia placówki zostały poświęcone przez ks. Proboszcza Andrzeja Sternika z Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. W uroczystym otwarciu oprócz ww. osób, uczestniczyli kierownicy i delegacja pracowników MOPR w Chełmie oraz rodzice z dziećmi, którzy jeszcze przed otwarciem zgłosili się do placówki. Po części oficjalnej spotkania, zebrani ubrali wspólnie choinkę. Nie zabrakło również słodkości.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.12.19/   Świetlica Środowiskowa

                 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, iż w poniedziałek – 26 listopada br. dokonano odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu prac remontowo-adaptacyjnych w budynku przy ul. Kopernika 25A i 25B celem dostosowania do utworzenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu “Bliżej rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej. Budynek został przekazany do użytku.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.12.19/   Spotkanie wigilijne w Dziennym Domu Senior +

                 

W środę - 19 grudnia 2018 r. w Dziennym Domu Senior + w Chełmie odbyło się spotkanie Wigilijne. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Urszula Gralewicz - p.o. Dyrektora MOPR w Chełmie, Pani Marzena Szkałuba - Kierownik Zespołu do Obsługi PFRON, Pani Dorota Lipczuk - p.o. Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Środowiskowej, Pani Dorota Betka-Bartosiewicz - Kierownik Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie wraz z grupą mieszkańców oraz Seniorzy - uczestnicy Dziennego Domu Senior + w Chełmie.
Wszyscy podzielili się między sobą opłatkiem. Chór ”Babie Lato” zaśpiewał piękne kolędy.
Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych, takich jak: ryba po grecku, barszczyk, pierogi, śledzie z cebulką, kluski z makiem, sałatka, ciasto oraz kompot jabłkowy z goździkiem z nutką cynamonu. Spotkanie wigilijne przebiegło w radosnej atmosferze.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.12.18/   Spotkanie opłatkowe w ChCPDiR i DMD w Chełmie

                 

Wspaniała, rodzinna atmosfera towarzyszyła uczestnikom spotkania opłatkowego, zorganizowanego we wtorek - 18 grudnia br. przez Panią Annę Tokarską - Dyrektor Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie i Dorotę Protasiewicz - Dyrektor Domu Małych Dzieci w Chełmie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji z którymi na co dzień dom dziecka współpracuje, Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor WSS UM Chełm oraz Pani Urszula Gralewicz - p.o. Dyrektora MOPR w Chełmie. Na stole nie zabrakło tradycyjnych, wigilijnych potraw i opłatka. Dla każdego z wychowanków przygotowano całe mnóstwo świątecznych upominków.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.12.05/   Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

Drodzy Wolontariusze

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, zaangażowanie i wysiłek, bezinteresownie pomagając innym.
Życzymy radości z pomagania, aby każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wracało do Was dając siłę do dalszej pracy. Życzymy również spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk