Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
"RAZEM WŚRÓD LUDZI" 2014
PROJEKTY UNIJNE 2008-2013
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Aktualne postępowania
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
dr Lucyna Kozaczuk

    - AKTUALNOŚCI -
/2014.08.28/   Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015

Od 1 września 2014r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad 2014r. następuje do dnia 30 listopada 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2014r. do dnia 30 listopada 2014r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad 2014r. następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 oraz na stronie internetowej www.mopr.chelm.pl w zakładce „Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.08.28/   UWAGA!! - zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie przypomina że zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać do dnia 30 sierpnia, br.
2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września, br.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.08.25/   XIII Biesiada Integracyjna w Krasnymstawie

                 

                 

We wtorek - 12 sierpnia w ogrodach MOPS w Krasnymstawie odbyła się XIII Biesiada Integracyjna pod hasłem: „Kto tańczy, śpiewa i się śmieje ten się nigdy nie starzeje”, której to uczestnikami byli m.in. seniorzy z DDzP w Chełmie. Biesiada Integracyjna stała się imprezą cykliczną na której to seniorzy w gronie koleżanek i kolegów miło spędzają czas. Biesiadę uatrakcyjniły prezentacje twórczości kulturalnej i artystycznej, w tym występ zespołu „Babie lato”. Zachmurzone tym razem niebo nie powstrzymało uczestników przed wspólną zabawą, większość bawiła się do późnych godzin popołudniowych. Nie obyło się również bez degustacji przygotowanych dań. Gratulujemy organizatorom i dziękujemy raz jeszcze za zaproszenie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.07.30/   Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Od 1 sierpnia 2014r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c październik 2014r. następuje do dnia 31 października 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2014r. do dnia 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c październik 2014r. następuje do dnia 30 listopada 2014r.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 oraz na stronie internetowej www.mopr.chelm.pl w zakładce „Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.07.18/   Grill w MCH

                 

We wtorek - 15 lipca mieszkańcy spędzali czasu na świeżym powietrzu. Największą frajdą dla mieszkańców było pieczenie na grillu kiełbasek. Był też czas na wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych. Pogoda dopisała, humory również.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.07.01/   Informacja w sprawie wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, ul. Obłońska 20, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3 lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakładce Powiatowy Zespół do Spaw Orzekania o Niepełnosprawności. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego, jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014r. swoją ważność.

Opłatę za wydanie karty parkingowej - w wysokości 21 zł należy wnosić na konto :Bank PKO SA I Oddział w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8

Nr konta : 1812 4022 23 1111 0000 3577 0752

Wniosek o wydanie karty parkingowej (do pobrania)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.06.25/   Komunikat w sprawie zmian w realizacji pilotażowego programu ”Aktywny samorząd” w 2014r.

Dnia 9 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałę nr 5/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu ”Aktywny samorząd”:

1) W rozdz. VII ”Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu” ust. 3 otrzymał brzmienie:
    ”3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
    1. w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
    2. w przypadku Modułu II - kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku
    szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia”.
2) w rozdz. X ”Tryb postępowania” ust. 2 otrzymuje brzmienie:

”2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

     a) w przypadku Modułu I - do dnia 30 sierpnia,
     b) w przypadku Modułu II – do dnia 30 września,
     danego roku realizacji programu.

     Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk