Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
"RAZEM WŚRÓD LUDZI" 2014
PROJEKTY UNIJNE 2008-2013
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Aktualne postępowania
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
dr Lucyna Kozaczuk

    - AKTUALNOŚCI -
/2014.07.30/   Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Od 1 sierpnia 2014r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c październik 2014r. następuje do dnia 31 października 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2014r. do dnia 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c październik 2014r. następuje do dnia 30 listopada 2014r.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 oraz na stronie internetowej www.mopr.chelm.pl w zakładce „Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.07.18/   Grill w MCH

                 

We wtorek - 15 lipca mieszkańcy spędzali czasu na świeżym powietrzu. Największą frajdą dla mieszkańców było pieczenie na grillu kiełbasek. Był też czas na wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych. Pogoda dopisała, humory również.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.07.01/   Informacja w sprawie wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, ul. Obłońska 20, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3 lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakładce Powiatowy Zespół do Spaw Orzekania o Niepełnosprawności. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego, jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014r. swoją ważność.

Opłatę za wydanie karty parkingowej - w wysokości 21 zł należy wnosić na konto :Bank PKO SA I Oddział w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8

Nr konta : 1812 4022 23 1111 0000 3577 0752

Wniosek o wydanie karty parkingowej (do pobrania)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.06.25/   Komunikat w sprawie zmian w realizacji pilotażowego programu ”Aktywny samorząd” w 2014r.

Dnia 9 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałę nr 5/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu ”Aktywny samorząd”:

1) W rozdz. VII ”Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu” ust. 3 otrzymał brzmienie:
    ”3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
    1. w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
    2. w przypadku Modułu II - kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku
    szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia”.
2) w rozdz. X ”Tryb postępowania” ust. 2 otrzymuje brzmienie:

”2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

     a) w przypadku Modułu I - do dnia 30 sierpnia,
     b) w przypadku Modułu II – do dnia 30 września,
     danego roku realizacji programu.

     Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.06.10/   Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

                 

                 

W środę - 4 czerwca 2014 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie przy ul. Połanieckiej 10, uroczyście świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Podziękowania za trud i pracę w opiece nad powierzonym dzieckiem oraz serdeczne życzenia przekazały rodzinom zastępczym Panie: Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm i Lucyna Kozaczuk - Dyrektor MOPR w Chełmie. W spotkaniu uczestniczyły również: Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm i Pani Joanna Lis - Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska RM Chełm.
Pan Henryk Skrzypkowski, który wraz z żoną Bogumiłą - pełni funkcję rodziny zawodowej specjalistycznej, podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi rodzicielstwa zastępczego i wpływu rodziny na właściwy rozwój dziecka. Dla rodzin zastępczych przygotowane zostały warsztaty psychologiczne „Pomocna zachęta i pochwała”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.06.09/   Dzień Matki w MCH

                 

„Choć posiwiały ciemne jej sploty, chociaż zmarszczkami twarz jej pokryta, chociaż wdzięk lekki straciły kroki, lecz w oczach tenże uśmiech zakwita, ta sama miłość w sercu jej płonie, co wiek swój, słabość, zapomnieć każe, tylko do dzieci wyciąga dłonie i wszystko oddać gotowa w darze ...
I zawsze czujna, ciągle gotowa, pomagać dzieciom swym do ostatka, miłość swą w czyny zdobi, nie w słowa, to ma jedyna, najdroższa Matka !”
26 maja w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie uroczyście świętowano Dzień Matki. Spotkanie rozpoczęły życzenia i podziękowania dla wszystkich Mam mieszkających w placówce - za ich ogromną miłość i wysiłek włożony w wychowanie dzieci. Mieszkańcom została przybliżona historia dotycząca wprowadzenia tego święta w Polsce i w ponad 70 krajach na świecie. Były laurki i słodki poczęstunek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.06.06/   Dzień Dziecka

                 

W środę - 4 czerwca grupa wokalna „Babie lato” z DDzP w MOPR w Chełmie sprawiła niespodziankę przedszkolakom z PM Nr 5 w Chełmie. Z okazji Dnia Dziecka zespół przygotował dla maluchów część artystyczną podczas której wszyscy świetnie się bawili, co widać na załączonych zdjęciach. To pierwszy występ Seniorów dla takiej publiczności. Dlatego też Seniorzy musieli stanąć na wysokości zadania, a w ich repertuarze znalazły się m.in. takie piosenki jak: „ Puszek okruszek”, „Bal moich lalek”, „Mała smutna królewna” /N.Kukulska/ czy też „Był sobie król” /M.Rodowicz/.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk