Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Waldemar Kozioł
    WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM

    - AKTUALNOŚCI -


/2017.11.21/   Dzień pracownika socjalnego cd.

                 

Życzenia z okazji Dnia pracownika socjalnego.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.11.20/   Dzień pracownika socjalnego

                 

                 

Dzień Pracownika Socjalnego przypadający na 21 listopada - jest świętem tych pracowników, którzy swoje życie zawodowe związali z pomocą innym. Służyć ludziom znaczy przede wszystkim widzieć, słyszeć, współodczuwać.
Pracownik socjalny to ktoś więcej niż urzędnik. Jego praca - to rodzaj misji. By ją pełnić, trzeba odpowiednich predyspozycji i osobowości. W każdym swoim najmniejszym działaniu wymaga refleksji na temat poszanowania wartości drugiego człowieka.

Na przygotowaną w piątek - 17 listopada br. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego uroczystość przybyli: Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm - Pan Józef Górny i - Pan Stanisław Mościcki, Dyrektor WSS UM Chełm Pani Jolanta Gierasimiuk, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Chełmie Pan Artur Panasiuk oraz pięcioosobowa delegacja z miasta partnerskiego Kowel z panią Sofiją Sagal - Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowlu na czele.
Podczas uroczystości Pan Waldemar Kozioł - Dyrektor MOPR w Chełmie przekazał swoim pracownikom wyrazy uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.
Uroczystość uatrakcyjniła prezentacja multimedialna przygotowana przez pracowników Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie oraz okolicznościowy tort.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.10.27/   100% radości z rodzinnej miłości

”Dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”
(Konwencja ONZ o Prawach Dziecka)

”100% radości z rodzinnej miłości”


Pod takim hasłem po raz kolejny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ogłasza kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze.
Jest to kolejna próba pozyskania osób, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących miłości, zrozumienia i wsparcia.
Rodzinna piecza zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem i najkorzystniejszą po adopcji formą opieki nad dzieckiem, które z różnych powodów nie może być wychowywane przez rodziców biologicznych. Rodzina zastępcza stanowi model opiekuńczy rodzinny, który w odróżnieniu od instytucjonalnego zapewnia dziecku optymalne warunki rozwoju, gwarantuje opiekę i właściwe wychowanie. Dlatego też skierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej zawsze poprzedza próba umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoby samotne, które zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
rozwoju emocjonalnego,fizycznego i społecznego,
właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w warunkach odpowiednich do jego stanu zdrowia, wieku i poziomu rozwoju.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. rodziny zastępcze
- spokrewnione,
- niezawodowe,
- zawodowe, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
2. rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka otrzymują wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Wszystkie osoby zainteresowane tą formą pomocy osamotnionemu dziecku zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej ul. Jedność 43, w godzinach od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 82/565 91 62.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.10.25/   MOPR w Chełmie przypomina:

od 1 września 2017 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej (zobacz tutaj). Dokument będzie estetyczny, mały i plastikowy. Legitymacje będą zawierać informacje w trzech językach i oczywiście w alfabecie Braille’a. Dane wrażliwe dotyczące rodzaju i stopnia niepełnosprawności będą zaszyfrowane w znajdującym się na dokumencie kodzie QR.
Na awersie legitymacji znajdą się: nazwa dokumentu w językach polskim, francuskim i angielskim, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności, a także miejsca na: zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm), imię, nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji.
Rewers legitymacji będzie z kolei zawierać: nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument, numer legitymacji, skrót LON w brajlu, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności oraz element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z tekstem „LON”.
Będzie też miejsce na PESEL, numer legitymacji oraz symbol i (w przypadku osób po 16. roku życia) stopień niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu (kodu QR) i jedynie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela ustawowego.
Informacje na temat wydawania nowych legitymacji osoby niepełnosprawnej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu w Chełmie, Plac Niepodległości 1
pokoje 311-309, telefonicznie 82 5653379 lub drogą mailową pzoonchelm@wp.pl.

Nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji

(pobierz plik)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.10.03/   Jubileusz 20-lecia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie

                 

                 

We wtorek - 3 października br. w CHBP im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 20 lecia systemu orzekania w Polsce.

Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie (PZOON), przybyło wielu zacnych gości: Senator RP prof. dr hab. Józef Zając wraz z Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie dr Beatą Fałdą, Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Stanisław Mościcki, Starosta Powiatu Chełmskiego Piotr Deniszczuk, Wicestarosta Powiatu Chełmskiego Tomasz Szczepaniak, Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Joanna Jakóbczyk oraz Dyrektor WSS UM Chełm Jolanta Gierasimiuk, delegacje z zaprzyjaźnionych Zespołów z terenu województwa, członkowie składów orzekających: lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych, psychologowie, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, ponadto dyrektorzy jednostek samorządowych miasta, emerytowana Dyrektor MOPR w Chełmie dr Lucyna Kozaczuk, kierownictwo i przedstawiciele załogi MOPR w Chełmie, pracownicy PZOON w Chełmie i obsługujący powiat krasnostawski.

Po wystąpieniach okolicznościowych, odczytane zostały listy, przesłane od: Sekretarza Stanu w MRPiPS, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza, od Wojewody Lubelskiego dr hab. Przemysława Czarnka oraz Posła na Sejm RP Grzegorza Raniewicza.

Podczas spotkania przedstawione zostały ogólne informacje dotyczące systemu orzekania o niepełnosprawności, jego rozwoju, aktualnym charakterze oraz przewidywanych zmianach. Po prezentacji multimedialnej, członkowie składów orzekających oraz pracownicy Zespołu odebrali z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm Stanisława Mościckiego i Dyrektora MOPR w Chełmie Artura Juszczaka okolicznościowe podziękowania.

Jubileusz był również wspaniałą okazją do złożenia wielu wyrazów uznania i podziękowań dla ustępującej Przewodniczącej PZOON w Chełmie Pani Elżbiety Furmaniuk, która po 45 latach pracy, w tym 20 latach w pomocy społecznej, w dniu 28 września br. przeszła na emeryturę. Pani E. Furmaniuk, w 1997 r. aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z powołaniem PZOON w Chełmie. Była też m.in. inicjatorką orzekania w powiecie krasnostawskim.

W trakcie uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Chełm oraz Dyrektor MOPR w Chełmie zapoznali zebranych z treścią zarządzeń podpisanych przez Panią Agatę Fisz Prezydenta Miasta Chełm w sprawie powołania Przewodniczącej i Sekretarza Zespołu.
Na nową Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie została powołana Pani Małgorzata Szczepaniak (dotychczasowa Sekretarz Zespołu).
Na nowego Sekretarza została powołana Pani Joanna Malinowska.

Wzruszona Pani Małgorzata Szczepaniak, dziękując za powołanie, wyraziła z przekonaniem, ”że Zespół, którym przez 18 lat kierowała jej poprzedniczka, można porównać do dobrze rozpędzonego pociągu w którym jej rolą będzie chwycenie jedynie za ster”. Oznajmiła, iż dołoży wszelkich starań by sprostać nowym wyzwaniom.

Całość uroczystości uświetnił recital chełmskiego muzyka Mariusza Matery.

Na zakończenie Dyrektor Ośrodka podziękował wszystkim przybyłym za wspólnie spędzony czas, za to, że razem mogliśmy świętować ten piękny jubileusz i przeżywać tak wzruszające chwile.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.09.28/   1 października - Międzynarodowym Dniem Osób Starszych

                 

                 

Prognozy demografów mówią, że do 2020 r. Seniorzy będą stanowić blisko 25 % polskiego społeczeństwa.
1 października br. po raz 26 obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ten wyjątkowy dzień jest szczególną okazją do złożenia uszanowań i podziękowania wszystkim Seniorom za poświęcenie i wytrwałość w budowaniu Polski, którą mogą się cieszyć młodsze pokolenia, za dzielenie się życiową mądrością i doświadczeniem.
Z tej okazji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, już we wtorek - 19 września br. w sali Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, zorganizował po raz pierwszy, obchody tego święta. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Chełm - Pani Agaty Fisz.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zastępca Prezydenta Miasta Chełm - Pan Stanisław Mościcki, Dyrektor WSS UM Chełm - Pani Jolanta Gierasimiuk, przedstawiciele: z DDPS w Krasnymstawie, ŚDS w Chełmie, Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie, Domu Dziennego Pobytu w Chełmie, PZERiI w Chełmie, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie i Klubów Seniora działających na terenie naszego miasta oraz wiele innych zaprzyjaźnionych z tym środowiskiem osób, którym należą się serdeczne podziękowania za tak liczne przybycie.
Po wystąpieniach okolicznościowych Dyrektora Ośrodka i gości, dalszy scenariusz przepełniony był występami Seniorów. Przepięknie recytowane wiersze i cudownie zaśpiewane piosenki oczarowały i wzruszyły wszystkich obecnych.
Pan Artur Juszczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, zadeklarował, że w dalszym ciągu działalność Ośrodka na rzecz Seniorów będzie niosła ze sobą nowe inicjatywy, które na pewno zaowocują poprawą jakości życia Seniorów oraz pomogą lepiej wykorzystywać ogromny potencjał, który drzemie w tej grupie społecznej.
Życzył, by dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.09.04/   Patriotycznie w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych

                 

1 września jest jedną z najbardziej dramatycznych dat w historii Polski. Właśnie tego dnia, 78 lat temu, wojska niemieckie zaatakowały Polskę rozpoczynając największy konflikt zbrojny w historii. Celem upamiętnienia wybuchu II wojny światowej dla mieszkańców przygotowano ciekawą i bardzo wzruszającą prelekcję. Podczas spotkania odśpiewano Hymn narodowy i wiele innych pieśni patriotycznych. Nie obyło się bez filiżanki aromatycznej herbatki i słodkości.
W piątkowe popołudnie mieszkańcy spotkali się również przy grillu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk