Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMDyrektor MOPR w Chełmie
dr Lucyna Kozaczuk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2014.08.28/
Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015

Od 1 września 2014r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad 2014r. następuje do dnia 30 listopada 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2014r. do dnia 30 listopada 2014r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad 2014r. następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 oraz na stronie internetowej www.mopr.chelm.pl w zakładce „Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.08.28/
UWAGA!! - zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie przypomina że zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać do dnia 30 sierpnia, br.
2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września, br.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.07.30/
Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Od 1 sierpnia 2014r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c październik 2014r. następuje do dnia 31 października 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2014r. do dnia 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c październik 2014r. następuje do dnia 30 listopada 2014r.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 oraz na stronie internetowej www.mopr.chelm.pl w zakładce „Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.07.18/
Grill w MCH

We wtorek - 15 lipca mieszkańcy spędzali czasu na świeżym powietrzu. Największą frajdą dla mieszkańców było pieczenie na grillu kiełbasek. Był też czas na wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych. Pogoda dopisała, humory również.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.07.01/
Informacja w sprawie wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, ul. Obłońska 20, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3 lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakładce Powiatowy Zespół do Spaw Orzekania o Niepełnosprawności. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego, jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014r. swoją ważność.

Opłatę za wydanie karty parkingowej - w wysokości 21 zł należy wnosić na konto :Bank PKO SA I Oddział w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8

Nr konta : 1812 4022 23 1111 0000 3577 0752

Wniosek o wydanie karty parkingowej (do pobrania)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.06.25/
Komunikat w sprawie zmian w realizacji pilotażowego programu ”Aktywny samorząd” w 2014r.

Dnia 9 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałę nr 5/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu ”Aktywny samorząd”:

1) W rozdz. VII ”Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu” ust. 3 otrzymał brzmienie:
    ”3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
    1. w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
    2. w przypadku Modułu II - kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku
    szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia”.
2) w rozdz. X ”Tryb postępowania” ust. 2 otrzymuje brzmienie:

”2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

     a) w przypadku Modułu I - do dnia 30 sierpnia,
     b) w przypadku Modułu II – do dnia 30 września,
     danego roku realizacji programu.

     Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.06.10/
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W środę - 4 czerwca 2014 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie przy ul. Połanieckiej 10, uroczyście świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Podziękowania za trud i pracę w opiece nad powierzonym dzieckiem oraz serdeczne życzenia przekazały rodzinom zastępczym Panie: Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm i Lucyna Kozaczuk - Dyrektor MOPR w Chełmie. W spotkaniu uczestniczyły również: Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm i Pani Joanna Lis - Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska RM Chełm.
Pan Henryk Skrzypkowski, który wraz z żoną Bogumiłą - pełni funkcję rodziny zawodowej specjalistycznej, podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi rodzicielstwa zastępczego i wpływu rodziny na właściwy rozwój dziecka. Dla rodzin zastępczych przygotowane zostały warsztaty psychologiczne „Pomocna zachęta i pochwała”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie