Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - Świadczenie wychowawcze (500+) -


       

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że świadczenie wychowawcze
w 2019 roku będzie wypłacane w terminie od 15-go każdego miesiąca, a w przypadku, gdy termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata ww. świadczenia nastąpi
w pierwszym dniu roboczym.

Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego:

Miesiąc, którego dotyczy wypłata

Przewidywany termin wypłaty świadczenia wychowawczego

Styczeń

15.01.2019

Luty

15.02.2019

Marzec

15.03.2019

Kwiecień

15.04.2019

Maj

15.05.2019

Czerwiec

17.06.2019

Lipiec

15.07.2019

Sierpień

16.08.2019

Wrzesień

16.09.2019

PaŸdziernik

15.10.2019

Listopad

15.11.2019

Grudzień

16.12.2019Komunikat 500+ okres świadczeniowy 2018/2019

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2018/2019.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2018/2019 będzie można składać już od 1 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, platformę Epuap2, PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną , a od 1 sierpnia 2018r., drogą tradycyjną (papierową).

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 brane będą pod uwagę dochody za 2017 rok, z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.Komunikat 500+

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018.
Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017r.
W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Zarządzeniem Nr 404/16 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 lutego 2016 roku zadanie związane z rozpatrywaniem i przyznawaniem Świadczenia wychowawczego (500+) zostało powierzone Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Chełmie. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację ww. zadania będzie Dział Świadczeń Wychowawczych tel.: 82 545 94 90.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w wersji papierowej) można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30
wtorek w godz. 7:30 – 17:00;

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500 lub http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Telefon do kontaktu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie - 82 545 94 90

Infolinia dla mieszkańców województwa lubelskiego – tel: 81 742 42 40

Infolinia ogólnopolska MRPiPS – tel: 22 529 06 68
Projekt:  Andrzej Meńczyk