Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ -


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” - EDYCJA 2019 – 2020

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm

informuje, iż przystąpił do realizacji Programu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - finansowanego ze środków
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

* Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

* Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

* Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu

* Członkowie rodziny,

* Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

* Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

* Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

* wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.
dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

* wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

* zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

Pobierz w PDF

Klauzula RODO - Pobierz w PDF

Projekt:  Andrzej Meńczyk