Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - BY POMÓC RODZINIE -
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizował projekt "By pomóc rodzinie" w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Projekt przewidziany był dla mieszkańców Chełma, osób zagrożonych i doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej przy ul. Jedność 43, dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania grup wsparcia dla osób wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie. Spotkania składały się z warsztatów prowadzonych przez pedagoga lub psychologa oraz grup samopomocowych.
W ramach projektu przewidziane były III edycje spotkań grup wsparcia od 10.09.2015 roku do 25.11.2015 roku. Uczestniczyło w nich 30 kobiet. Panie uczestniczące w warsztatach psychologicznych, pedagogicznych i w grupach samopomocowych zapewnioną miały atmosferę sprzyjającą swobodnym wypowiedziom w ujawnianiu traumatychnych doświadczeń. Uczestniczki każdej edycji deklarowały chęć spotkań po zakończeniu projektu. Specjalści zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie nadal są gotowi udzielać pomocy osobom potrzebującym.


Więcej informacji na: http://www.bypomocrodzinie.chelm.pl/www/pomoc_rodzinie/index.php/o-projekcie
Projekt:  Andrzej Meńczyk