Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - „CHCESZ – MOŻESZ – POTRAFISZ” -
       
Regulamin rekrutacji informacje ogólne pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik i oświadczenie pobierz plikUWAGA !!!/rekrutacja PAI4/
Rozpoczęliśmy rekrutację do IV edycji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu: „CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie miasta Chełm, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
b) osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby bezdomne,
e) osoby uzależnione,
f) osoby opuszczające zakłady karne,
g) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Udział w Programie Aktywizacja i Integracja uprawnia do:
- odbycia 2-miesięcznych prac społecznie użytecznych,
- pobierania świadczenia za udział w pracach społecznie użytecznych,
- bezpłatnego uczestnictwa w następujących formach wsparcia:
     a) indywidualne zajęcia z pracownikiem socjalnym, psychologiem i doradcą zawodowym,
     b) grupowe warsztaty umiejętności społecznych,
     c) grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- zwrotu kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.


Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej www.mopr.chelm.pl w zakładce „CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ” REKRUTACJA lub u pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Formularze przyjmujemy do 15 sierpnia 2018 r.Projekt:  Andrzej Meńczyk