Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI -

Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Chełmie

mgr Elżbieta Furmaniuk


Adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawnoœci w Chełmie
Plac Niepodległości 1, III piętro,
pokoje od nr 306 do nr 311
tel: 82 565 33 79ROZDZIAŁY

1. Kontakt, godziny pracy
2. Zespół wydaje orzeczenia
3. Procedura postępowania
4. Termin załatwienia spraw
5. Wzory druków - dorośli
6. Wzory druków-dzieci do lat 16

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
informuje,
iż od dnia 29 czerwca 2015r.
swoją siedzibę zmienia
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Chełmie


Nowa siedziba Zespołu:
Plac Niepodległości 1, III piętro,
pokoje od nr 306 do nr 311

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KOMUNIKAT
Informacja w sprawie wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, ul. Obłońska 20 lub na stronie Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakładce Powiatowy Zespół do Spaw Orzekania o Niepełnosprawności. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014, utracą z dniem 30 czerwca 2015r. swoją ważność.

Opłatę za wydanie karty parkingowej - w wysokości 21 zł należy wnosić na konto :Bank PKO SA I Oddział w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8

Nr konta : 1812 4022 23 1111 0000 3577 0752Wniosek o wydanie karty parkingowej (do pobrania)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Kontakt, godziny pracy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Plac Niepodległości 1, 22 - 100 Chełm
mail: pzoonchelm@mopr.chelm.pl
III piętro - pokoje od nr 306 do nr 311
tel./fax: 565-33-79

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespół pracuje w godzinach:
Poniedziałek - piątek - od 7.30 do 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
7.30 - 15.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie,orzeka osoby z miasta Chełma,powiatu chełmskiego i krasnostawskiego, współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej, miejskimi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.

Wnioski wraz z dokumentacją medyczną można składać w siedzibie Zespołu, pokój 18, siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3 lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2. Zespół wydaje orzeczenia

- o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do szesnastego roku życia);
- o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej szesnastu lat);
- o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Podstawa prawna działania Zespołu

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z póź. zm.)
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z póź. zm.).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3. Procedura postępowania

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą , na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek osoby pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona i ze względu na stan zdrowia nie ma zdolności pisania ani komunikowania się z otoczeniem, może podpisać osoba uprawniona do podejmowania w jej imieniu czynności prawnych. O ustanowienie osoby uprawnionej do podejmowania w imieniu tej osoby czynności prawnych musi wystąpić do sądu rodzina bądź opiekunowie w/w osób.

Członkami zespołu orzekającego są: lekarz, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność

Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub do stopnia niepełnosprawności.

W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, kserokopię orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu) oraz jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia). Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Czas oczekiwania na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej wynosi ok. 1 tygodnia.

Orzeczenie oraz legitymację można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje swój dowód osobisty.

Od 1 stycznia 2010 roku Powiatowy Zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej tylko na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4. Termin załatwienia sprawy

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art.35 KPA).

Orzeczenie zawierające określony stopień i kod niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.

Od 1 styczna 2010 r. /w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003r/ osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Orzeczenia nie stanowią podstawy wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 01.10.2003 r. także renty socjalnej.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5. Wzory druków - dorośli

Druki do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia :


- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - wypełnia wnioskodawca.

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

- Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
      - karty informacyjne leczenia szpitalnego,
      - karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
      - opisy badań (RTG, EEG, EKG, USG, inne),
      - opinie psychologiczne,
      - orzeczenia o grupie inwalidzkiej,
      - zaświadczenia lekarskie itp.


Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem /w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały/.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty, w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną, paszport oraz dokument z nr PESEL itp.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6. Wzory druków - dzieci do lat 16

Druki do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia :

- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności - wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/.

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wypełnia lekarz pediatra lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

- Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 r. życia


Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
      - karty informacyjne leczenia szpitalnego,
      - karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
      - opisy badań /RTG, EEG, EKG, USG, inne./
      - opinie psychologiczne
      - zaświadczenia lekarskie itp.
      - wcześniejsze zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.


Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem /w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały/.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty oraz dokument z numerem PESEL dziecka, akt urodzenia dziecka.


Projekt:  Andrzej Meńczyk