Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PFRON -

Adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PFRON
ul. Plac Niepdległości 1 , 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu - pokój 377)
tel: 82 564 38 55
ROZDZIAŁY


1. Informacje ogólne
2. Informacja o możliwości korzystania ze  środków PFRON
3. Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2019 rok
4. Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm
5. Akty prawne
6. Przydatne linki
7. Archiwum


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Informacje ogólne

O dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Chełm, które posiadają ważne orzeczenie o:

- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
- zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności lub też
- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Kryterium dochodowe , w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania:

- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,

- turnusów rehabilitacyjnych.

obowiązujące w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. wynosi:

- w wieloosobowym gospodarstwie domowym - 2 419,62 zł,

- w jednoosobowym gospodarstwie domowym - 3 145,51 zł.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w II kwartale 2019r. wynoszące 4 839,24 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2019r.).Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający sie o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze Środków Funduszu, rozwiązanej z przyczynyn leżących po stronie tego podmiotu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2. Informacja o możliwości korzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakresie rehabilitacji społeczneja) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus rehabilitacyjny służy rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej i tylko tym osobom przysługuje. Warunkiem otrzymania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jest udokumentowanie faktu niepełnosprawności uczestnika i spełnienia kryterium dochodowego. Turnusy trwają 14 dni, ich ceny są zróżnicowane, w zależności od miejsca i pory roku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, MOPR dofinansowuje część kosztów pobytu, resztę opłaty pokrywa osoba starająca się o wyjazd.do pobrania wniosek na turnus rehabilitacyjny

do pobrania zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwych


b) dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 20% kosztów pokrywa wnioskodawca.

do pobrania:

wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

do pobrania zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwychc) dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózek inwalidzki). środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym ( są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki).
Osoby ubezpieczone, w zależności od dysfunkcji mają prawo do ubiegania się z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o sfinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które są im niezbędne do codziennego funkcjonowania.
W przypadku niepełnosprawnych dzieci o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych występują rodzice lub opiekunowie.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a:) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrebnych przepisów, jesli taki udział jest wymagany;
b:) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w punkcie a oraz wymaganego wkładu własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

do pobrania:
wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

do pobrania zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwychd) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. O dofinansowania ze środków PFRON ma likwidację barier architektonicznych mogą sie ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudność w poruszaniu się i zlikwidowanie wnioskowanych ograniczeń architektonicznych umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 5% pokrywa wnioskodawca.
Ze środków PFRON nie jest możliwy zwrot kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

do pobrania zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwyche) dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokośc dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 5% pokrywa wnioskodawca.

do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

do pobrania zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwych


f) dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika - zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia* za godzinę jej świadczenia, a dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych ze środków Funduszu. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową. Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem posiadającym wpis do Rejestru Wojewody.

Wykaz dostępny na stronie:

http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;4070;rejestr_tlumaczy_polskiego_jezyka_migowego_%28pjm,_sjm,_skogn%29.html

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

pobierz tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/600/1

do pobrania: wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

g) dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O ww. dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

do pobrania:wniosek na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3. Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2019 rok


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w roku 2019 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – realizowane będą następujące zadania:

1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku:

1) Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

2) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

2. Wystąpienie o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu, realizator programu składa we właściwym terytorialnie Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin złożenia wystąpienia upływa w dniu 10 marca 2019 roku.

3. Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu, w odniesieniu do pierwszej transzy środków finansowych przyznanych w 2019 roku, upływa w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

4. Przekazanie przyznanych w 2019 roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu, nastąpi nie wcześniej niż po wykorzystaniu środków przekazanych w 2018 roku i złożeniu przez realizatora programu rozliczenia tych środków.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II (zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu), można zapoznać się

pod tym adresem

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 rokuPlakat promocyjny "Aktywny samorząd" (pobierz)

Dokumenty do pobrania:

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 3

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 1

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 3

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 4

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 5


Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

Wnioski - Moduł I, Obszar D, Zadanie 1Wnioski - Moduł II4. Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm

Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
Prezes, Przewodniczący
1
Stowarzyszenie Klubu Kobiet po Mastektomii "AMAZONKI" w Chełmie ul. Połaniecka 11
507898340
Teresa Adamiec
2
Stowarzyszenie Na Rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "ACTIVUM" w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15A
(82)564-32-05
504035109
Zbigniew Hołysz
3
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" w Chełmie * Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych "NADZIEJA" ul. Powstańców W-wy 2
(82)563-90-38
Jolanta Jakubczak Małgorzata Łuczkiewicz
4
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Chełmie ul. Brzozowa 9
(82)565-35-04
Kazimierz Mazurek
5
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Chełmie ul. Brzozowa 9
(82)565-45-30
Teresa Król
6
Polski Związek Niewidomych Koło w Chełmie (wtorek i czwartek  9:30 - 13:00) ul. Wołyńska 57
(82)563-14-61
wewn. 256
604886984
Beata Chraścina
7
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chełmie ul. Obłońska 3/5
(81) 533-06-05
Ryszard Janiuk
8
Stowarzyszenie Osób z Cukrzycą "Diabetyk Chełmski" ul. Brzozowa 9 (do korespondencji)
504-907-522
Ryszard Masiakiewicz
Marian Symoniuk
9
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" ul. Trubakowska 59
82 563-34-51
Jolanta Konopko
10
Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie
-Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Berezeckiego 1


ul. Lubelska 135E
82 565-67-66


82 565-67-66
Ks. Andrzej Majchrzak


Robert Pyra
11
Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Prometeusz" w Chełmie
- Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. I Pułku Szwoleżerów 15a

ul. Połaniecka 10
661-640-603

Zbigniew Jurczuk


Piotr Muszałowski
12
Związek Sybiraków Oddział w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15a
885-788-867
Maria Sawka
13
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" ul. Reja 54
504035096
Sylwia Mazurek
14
Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół "Zbyszko" w Chełmie ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1 (CHDK) p.4
784195637
Ryszard Stawiarski
15
Chełmskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Kwadrat" ul. Powstańców Warszawy 4
82 5639185
Milena Cegiełka
16
Stowarzyszenie WeRwA ul. Jana Kilińskiego 27
502-342-117
Anna Izabela Gorczyca
17
Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość ul. Żeglarska 3
603-199-904
Agnieszka Filipczuk


Placówki wsparcia dziennego działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm

Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
Dyrektor/Kierownik
1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie - Dzienny Dom Senior+ ul. Ogrodowa 36
82 5653616
..............
2
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Powstańców Warszawy 4
82 5639185
dyr. Agata Domańska
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5. Akty prawne


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019. poz. 1172 t.j.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 926 j.t. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku, w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. nr. 63 poz. 587 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku, w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr. 230 poz. 1694 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku, w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz.U. 2018. poz. 1266).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1898).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6. Przydatne linki

www.mpips.gov.pl
www.pfron.org.pl
www.ebon.mps.gov.pl
www.integracja.org
www.niepelnosprawni.pl
przewodnik osoby niepełnosprawnej (plik .pdf)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Projekt:  Andrzej Meńczyk