Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - SEKCJA PORADNICTWA I POMOCY DZIECKU I RODZINIE -

Kierownik
Sekcji Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie

mgr Joanna JaworskaROZDZIAŁY

1. Realizowane zadania
2. Poradnictwo specjalistycze
3. Dyżury specjalistów1. Realizowane zadania

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
- organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych,
- tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem,
- praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej
- kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- opracowanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny,
- ustalanie odpłatności rodziców i opiekunów za pobyt ich dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Poradnictwo specjalistyczne w zakresie:

- uzależnienia i współuzależnienia,
- problemów wychowawczych i małżeńskich,
- wsparcia emocjonalnego w sytuacji kryzysowej,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poradnictwo psychologiczne:

poniedzaiłek w godz. 13:30-17:30
wtorek w godz. 13:30-15:30
środa w godz. 13:30-17:30

Poradnictwo prawne:

Od 02.01.2017r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są czynne od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez cztery godziny dziennie.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U.2015, poz. 1255 z późn. zm.) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej:

1 .której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
2.która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
3.kombatant,
4.weteran,
5.która nie ukończyła 26 lat,
6.która ukończyła 65 lat,
7.która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8.która jest w ciąży.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Projekt:  Andrzej Meńczyk