Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WOLONTARIAT -


       
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w oprciu o Program Świadczeń Wolontarystycznych prowadzi działalność wolontarystyczną.

Zakres świadczeń udzielanych przez wolontariuszy obejmuje:
- dotrzymywanie towarzystwa osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym,
- pomoc w nauce dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,
- pomoc w organizowaniu imprez, festynów, akcji itp.

Co to jest wolontariat

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie. Wolontariat to forma działalności niezawodowej, która nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia finansowego. Opiera się na dobrowolnej i świadomej chęci pomocy innym. Wolontariat polega na indywidualnej pracy z osobą oczekującą jego pomocy. Wolontariuszem może być każdy, wszędzie tam, gdzie jego pomoc jest niezbędna. Status prawny wolontariusza reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015r. poz. 1339)

Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych tj. która nie ukończyła 18 lat, czyli niepełnoletnia pod warunkiem, że wyrażą na to pisemną zgodę jej rodzice lub opiekunowie.
Wolontariusze wykonując świadczenia nie będą wykonywać prac, które wykonują opiekunki bądź pracownicy socjalni, a jedynie będą ją uzupełniać o działania, które nie są w zakresie obowiązków pracowników:
- dotrzymywanie towarzystwa osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym w ich środowisku domowym, wspólne wychodzenie na spacery,
- rozbudzanie w dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych potrzeb wyższego rzędu - nieznanych w ich środowiskach rodzinnych
- pomoc w odrabianiu lekcji.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

- Możesz poznać nowych ludzi, aktywnie i ciekawie spędzać czas, pomagając innym,
- Zdobywasz doświadczenie zawodowe,
- Realizujesz własne potrzeby i zainteresowania,
- Mieć satysfakcję z własnej aktywności.
- Wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie nowych zdolności i umiejętnoœci lub ich rozwoju.
Jak zostać wolontariuszem?

Jeśli chcesz poświęcić czas innym, to przyłącz się do nas. Dzięki temu poznasz nowych ludzi. W sposób pożyteczny spędzisz wolny czas niosąc bezinteresowną pomoc dzieciom mającym trudności w nauce, osobom starszym, niepełnosprawnym. Zdobędziesz pewien rodzaj doświadczenia, sprawdzisz się.
Wystarczy nawiązać kontakt z koordynatorem wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy Placu Łuczkowskiego 7 lub telefonicznie pod numer telefonu (82) 569 61 47 lub wypełnij ankietę i przynieś ją do naszej siedziby lub przeslij pocztą e-mail.

Druki:

Ankieta dla osoby potrzebującej pomocy wolontariusza (pobierz plik)
Ankieta dla wolontariusza /osoby nie uczącej się/ (pobierz plik)
Ankieta dla wolontariusza /osoby uczącej się/ (pobierz plik)


Apel do wolontariuszy (pobierz plik)
Zaproszenie do wolontariatu (pobierz plik)
Projekt:  Andrzej Meńczyk