Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH -

Kierownik
Działu Świadczeń Wychowawczych

mgr Agnieszka Michaluta

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że świadczenie wychowawcze
w 2018 roku będzie wypłacane w terminie od 15-go każdego miesiąca, a w przypadku, gdy termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata ww. świadczenia nastąpi
w pierwszym dniu roboczym.

Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego:

Miesiąc, którego dotyczy wypłata

Przewidywany termin wypłaty świadczenia wychowawczego

Styczeń

15.01.2019

Luty

15.02.2019

Marzec

15.03.2019

Kwiecień

15.04.2019

Maj

15.05.2019

Czerwiec

17.06.2019

Lipiec

15.07.2019

Sierpień

16.08.2019

Wrzesień

16.09.2019

PaŸdziernik

15.10.2019

Listopad

15.11.2019

Grudzień

16.12.2019Komunikat 500+ okres świadczeniowy 2018/2019

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2018/2019.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2018/2019 będzie można składać już od 1 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, platformę Epuap2, PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną , a od 1 sierpnia 2018r., drogą tradycyjną (papierową).

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 brane będą pod uwagę dochody za 2017 rok, z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.Komunikat 500+

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018.
Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017r.
W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

UWAGA WAŻNE !

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin 500+

(pobierz plik)


WZORY DO POBRANIA:

- nowy wzór wniosku na okres świadczeniowy 2018/2019
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych oraz na otrzymywanie informacji sms lub e-mail
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych
(pobierz plik)

- wzór wniosku na okres świadczeniowy 2017/2018
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych oraz na otrzymywanie informacji sms lub e-mail
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych
(pobierz plik)U W A G A!

INFORMUJEMY, ŻE WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) REALIZOWANA JEST OD DNIA 15 DO KOŃCA KAŻDEGO MIESIĄCA.
Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r.
-  Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
-  Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące , licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
-  Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie). świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny za 2014 rok będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  - oświadczenie o wysokości dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, o wysokości otrzymywanych alimentów na dzieci, o wysokości otrzymywanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o wysokości otrzymywanych stypendiów, o wysokości dochodów uzyskiwanych poza granicami RP,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany albo karta podatkowa), dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- kartę pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy albo cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugoda sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


PRZYKŁADY:

1. Matka z jednym dzieckiem z wcześniejszego związku, które nie ukończyło 18 roku życia, pobiera na nie zasądzone alimenty, ma partnera, z którym nie ma ślubu. Wniosek składa matka. Skład rodziny będzie dwuosobowy, czyli matka i jej dziecko. Do składu rodziny nie zalicza się jej partnera i nie wlicza się jego dochodów. Otrzyma 500 zł. po spełnieniu kryterium dochodowego. Alimenty wliczane są do dochodu.

2. Małżeństwo z jednym dzieckiem, które nie ukończyło 18 roku życia, z poprzedniego związku matki. Wniosek składa matka (rodzic dziecka). Skład rodziny jest trzyosobowy. Dochody męża wliczane są do dochodu rodziny. Otrzyma 500 zł. po spełnieniu kryterium dochodowego.

3. Żona i mąż oraz dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Starsze dziecko ma innego ojca, młodsze dziecko jest wspólne. Wniosek składa matka (rodzic obydwojga dzieci). Skład rodziny jest czteroosobowy (małżonkowie oraz dwójka dzieci). Otrzyma 1000 zł jeżeli spełni kryterium dochodowe. Liczony jest łączny dochód małżonków. W przypadku przekroczenia dochodu otrzyma 500 zł. na młodsze dziecko.

4. Matka i jej partner ( nie mają ślubu) wychowują dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Starsze ma innego ojca, młodsze jest wspólne. Wniosek składa matka (rodzic obydwojga dzieci). Skład rodziny jest czteroosobowy. Liczy się dochód matki i jej partnera. Otrzyma 1000zł jeżeli spełni kryterium dochodowe.

5. Mąż, żona i dwoje dzieci, ale żadne z dzieci nie jest wspólne( jedno dziecko matki , drugie dziecko jej męża). Matka pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego na własne dziecko. Składają dwa wnioski - każde z nich odrębny wniosek na własne dziecko. Skład rodziny w jednym i drugim wniosku jest taki sam ? czteroosobowy ( mąż, żona i dwoje dzieci). Z tym, że dziecko starsze w jednym wniosku wpisane jest jako pierwsze, a w drugim wniosku młodsze dziecko wpisane jest jako kolejne. Jeden z małżonków z pierwszym dzieckiem otrzyma 500 zł. jeżeli rodzina spełni kryterium dochodowe. Drugi małżonek otrzyma 500 zł na dziecko młodsze (kolejne) bez kryterium dochodowego. Jeżeli spełniają kryterium dochodowe otrzymają łącznie 1000zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wliczane do dochodu rodziny.

6. Matka i jej partner ( nie mają ślubu) wychowują dwoje dzieci ale żadne nie jest wspólne (jedno dziecko jest matki, a drugie jej partnera). Matka składa wniosek na swoje dziecko ( pierwsze dziecko w rodzinie). Skład rodziny jest dwuosobowy ( matka i jej dziecko). Otrzyma 500 zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe. Partner składa wniosek na swoje dziecko (pierwsze dziecko w rodzinie). Skład rodziny dwuosobowy (ojciec i dziecko). Otrzyma 500zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe.

7. Matka wychowuje dwoje dzieci w wieku 9 i 17 lat. Starsze dziecko w dniu 25 grudnia 2016r. ukończy 18 rok życia. Matka do miesiąca listopada otrzymywać będzie 1000zł miesięcznie (na dwoje dzieci). W miesiącu grudniu otrzyma 500 zł na młodsze dziecko i niepełną kwotę świadczenia na starsze dziecko (świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia) Od miesiąca stycznia 2017r. młodsze dziecko będzie jedynym dzieckiem w rodzinie do 18 roku życia. Matka otrzymywać będzie 500 zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe.

8. Matka wychowuje troje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, dwoje własnych i jedno pozostające pod opieką prawną. Składa dwa odrębne wnioski ? jeden wniosek na własne dzieci. Skład rodziny jest trzyosobowy. Otrzyma łącznie 1000 zł. na pierwsze i kolejne dziecko jeżeli spełni kryterium dochodowe. Do dochodu nie wlicza się dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną. Drugi wniosek składa na dziecko, pozostające pod opieka prawną. Skład rodziny jest jednoosobowy ( dziecko pod opieką prawną). Do dochodu wlicza się tylko dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną. Otrzyma kolejne 500 zł. jeżeli dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną nie przekroczy kryterium dochodowego.

9. Małżonkowie mają dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia oraz jedno pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło jeszcze 25 roku życia i pozostaje na ich utrzymaniu. Skład rodziny jest pięcioosobowy (do składu rodziny zalicza się pełnoletnie dziecko, dochód dzieli się na 5 osób w rodzinie) Otrzymają 1000zł. na dwoje dzieci do 18 roku życia jeżeli spełnią kryterium dochodowe.

10. Mąż żona i troje dzieci - bliźniaki w wieku 17 lat i jedno 10 letnie dziecko. Rodzina pięcioosobowa. Wniosek składa matka albo ojciec. Otrzymają 1500 zł jeżeli spełnią kryterium dochodowe. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest jedno z bliźniąt wskazane przez rodzica. Drugim i kolejnym dzieckiem jest odpowiednio drugie z bliźniąt i kolejnym jest dziecko 10 letnie. Z chwilą ukończenia przez bliźniaki 18 roku życia dziecko 10 letnie staje się dzieckiem pierwszym.

11. Mąż, żona i dwójka dzieci które nie ukończyły 18 roku życia. Jedno biologiczne drugie przysposobione. Otrzymają łącznie 1000 zł na dwoje dzieci jeżeli spełnią kryterium dochodowe, Jeżeli dochód przekroczy 800 zł. na osobę w rodzinie, niezależnie od dochodu otrzymają 500 zł. na młodsze dziecko.


Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.


Projekt:  Andrzej Meńczyk