Chełm

Data: 25.01.2021

Godzina: 00:58

Imieniny:

Fotogaleria

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mopr.chelm.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.09.2020r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.09.2020r.

Oświadczenie sporządzono: 16.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W stosunku do w/w strony przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu 16.09.2020r. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative (checkers.eiii.eu). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

 • strona internetowa www.mopr.chelm.pl przeszła pozytywnie 652 testy i spełnia wymagania w 100%

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona www.mopr.chelm.pl została zaprojektowany tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Dodatkowo, strona została zaopatrzona w dedykowany panel umieszczony w prawej części okna przeglądarki z następującymi funkcjami:

 • zmiana kontrastu
 • zmiana wielkości liter
 • zmiana wysokości linii
 • zmiana wysokości liter
 • zmiana odstępów między wierszami
 • zmiana szerokości liter

Informacja o wybranych przez użytkownika funkcjach jest zapisywana w plikach cookies przeglądarki, dzięki czemu, raz wprowadzone zmiany będą widoczne na każdej z podstron.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był zgodny ze standardami WCAG 2.1 AA.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki np.:

Zmiana rozmiaru czcionki:

 • powiększ Ctrl + +
 • pomniejsz Ctrl + 
 • rozmiar pierwotny Ctrl 0

Nawigacja między elementami:

 • następny TAB
 • poprzedni SHIFT + TAB
 • przejdź ENTER

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje dodatkowe

 • publikacja strony www.mopr.chelm.pl

 • strona jest aktualizowana na bieżąco

 • kontakt w sprawie dostępności cyfrowej i adres instytucji: MOPR w Chełmie; tel.: 82 565 82 59 wew. 240; e-mail: sekretariat@mopr.chelm.pl

 • Ośrodek dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność istotnych elementów stron internetowych była na poziomie WCAG 2.1 AA

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Kolejowej 8 jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następującym zakresie:

 • punkt konsultacyjno-zgłoszeniowy znajduje się na parterze

 • wejście dla osób na wózkach jest oznaczone i wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych co umożliwia wjazd na wózkach inwalidzkich

 • przy budynku znajduje się parking wyznaczone dwa miejsca dla niepełnosprawnych

 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • w budynku nie ma obszarów kontroli

 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 120912
Wczytywanie