Chełm

Data: 25.01.2021

Godzina: 01:45

Imieniny:

Fotogaleria

Dodatek energetyczny

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 220) – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby te mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić następujące warunki:

1. Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej
3. Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej (i kserokopia umowy)

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2019r., poz. 402) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

– wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego :
– prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc
– składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc
– składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany będzie w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Druki wniosku na dodatek energetyczny są do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8, w punkcie informacyjnym (stanowisko Dodatków Mieszkaniowych) i w pok. 10 (Zespół Dodatków Mieszkaniowych) oraz w zakładce Zespół Dodatków Mieszkaniowych (pobierz wniosek).

UWAGA

Decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie załącznika (ust. 53 pkt 2a) do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014 poz. 1628 z późn. zm.) oraz zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 pkt 97a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.)

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 120967
Wczytywanie