Chełm

Data: 22.06.2021

Godzina: 16:31

Imieniny:

Fotogaleria

Dodatek mieszkaniowy

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

– osoby, posiadające tytuł prawny do lokalu w którym zamieszkują,
– osoby, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
– kwoty 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym
– i kwoty 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym
– osoby mieszkające w lokalach, w których powierzchnia normatywna przekroczona jest
– nie więcej niż o 30 % czyli

1 os. powierzchnia normatywna – 35 mkw, pow. użytkowa nie może przekraczać – 45,5 m.kw.
2 os. ………………………. – 40 mkw, …………………………….. – 52,0 m.kw.
3 os. ………………………. – 45 mkw, ………………………………- 58,5 m.kw.
4 os. ………………………. – 55 mkw, ………………………………- 71,5 m.kw
5 os. ………………………. – 65 mkw, ………………………………- 84,5 m.kw.

– albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć stosowne dokumenty tzn.:

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustaw z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz 60).
Wysokość przyznanego dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę w wysokości :

15 % dochodów – w gospodarstwie jednoosobowym
12 % dochodów – w gospodarstwie 2-4 osobowym
10 % dochodów – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli jednak średni miesięczny dochód na osobę jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury czyli od kwoty 1876,32 w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym tj. od kwoty 1250,88 zł, lecz nie przekracza ustawowej normy, do obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione w wysokości:

20 % dochodów – w gosp. jednoosobowym,
15 % dochodów – w gosp. 2-4 osobowym
10 % dochodów – w gosp. 5-osobowym i większym

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie w pokoju Nr 9, tutaj również udzielane są wszelkie informacje dotyczące ich wypełnienia.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 275087
Wczytywanie