Chełm

Data: 20.09.2021

Godzina: 17:20

Imieniny:

Fotogaleria

Wzory druków – dorośli

Druki do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia :

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – wypełnia wnioskodawca.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie – wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

Oświadczenie o stałym zameldowaniu – wypełnia wnioskodawca.

Zgoda na przetwarzanie danych – wypełnia wnioskodawca.

Oświadczenie o ważności dokumentu tożsamości

– Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
– uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji medycznej, tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię wraz z oryginałem do wglądu, albo własnoręcznym poświadczeniem za zgodność z oryginałem z datą i czytelnym podpisem; którą stanowią m.in. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, opisy badań ekg, rtg, usg, TK, rezonansu magnetycznego, opinie psychologiczne (są ważne 2 lata), kartotekę z poradni prowadzącej oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jej powstania,
– w przypadku osób ubezwłasnowolnionych lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych, dla których został ustanowiony opiekun prawny lub kurator – uwierzytelnioną przez Sąd lub notariusza kserokopię postanowienia albo zaświadczenia o ustanowieniu opieki lub kurateli,
– zaświadczenia lekarskie itp.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty, w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną, paszport oraz dokument z nr PESEL itp.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 355584
Wczytywanie