Chełm

Data: 27.11.2022

Godzina: 15:25

Imieniny:

Fotogaleria

Wzory druków – dzieci do lat 16

Druki do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia :

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:

  • uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji medycznej, tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię wraz z oryginałem do wglądu, albo własnoręcznym poświadczeniem za zgodność z oryginałem z datą i czytelnym podpisem; którą stanowią m.in. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, opisy badań ekg, rtg, usg, TK, rezonansu magnetycznego, opinie psychologiczne (są ważne 2 lata), kartotekę z poradni prowadzącej oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jej powstania,
  • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych, dla których został ustanowiony opiekun prawny lub kurator – uwierzytelnioną przez Sąd lub notariusza kserokopię postanowienia albo zaświadczenia o ustanowieniu opieki lub kurateli,
  • zaświadczenia lekarskie itp.
  • wcześniejsze zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty oraz dokument z numerem PESEL dziecka, akt urodzenia dziecka.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 814405
Wczytywanie