Chełm

Data: 22.06.2021

Godzina: 16:09

Imieniny:

Fotogaleria

Aktualności

Komunikat 📢

Czasowe zaprzestanie organizowania turnusów rehabilitacyjnych, ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

§ 14. [Czasowe zaprzestanie organizowania turnusów rehabilitacyjnych] Do dnia 5 czerwca 2021 r. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Komunikat 📢

Program „Aktywny samorząd” w 2021 roku. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.
Czytaj więcej

 

Komunikat 📢

Zarząd Funduszu PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, umożliwiający kontynuowanie programu. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu !

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Komunikat 📢

UWAGA

Od  stycznia 2021 roku ulega zmianie sposób składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami rządu     i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie i jego pracowników od 1 stycznia 2021 roku do odwołania, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać wyłącznie w następujący sposób:

  1. Wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm.
  2. Złożyć przez internet za pośrednictwem Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Aktualnie możliwe jest to dla:

–   wniosków o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,

– wniosków o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

  1. Od 4.01.2021 roku udostępnione będą specjalnie przygotowane urny w których możliwe będzie pozostawienie wniosków. Będą one udostępniane od poniedziałku do piątku między 7:30 a 15:30 w dwóch punktach:

– przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Kolejowej 8

– w siedzibie Zespołu Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością – Plac Niepodległości 1 (wejście od zachodniego parkingu).

Dokumenty należy wrzucać do urny zabezpieczone – zszyte, w zaklejonej kopercie.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędny jest Profil Zaufany na platformie ePUAP. Jest to podpis elektroniczny do podpisywania podań  i  wniosków składanych do podmiotów publicznych. Szczegółowe informacje jak założyć profil zaufany przez internet albo w punkcie potwierdzającym są dostępne pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Aby złożyć wniosek  za pośrednictwem systemu SOW należy wejść na stronę internetową:

https://sow.pfron.org.pl i zalogować się do Systemu. Za pierwszym razem trzeba będzie utworzyć swoje konto w SOW – Rejestracja.

W przypadku trudności związanych z korzystaniem z Systemu SOW dostępna jest infolinia: 0 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Czynna od poniedziałku do piątku     w godzinach 9:00 – 17:00.

 

Komunikat 📢

Od 1 stycznia wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych można będzie składać elektronicznie

Uprzejmie informujemy, iż w 2021r. osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Do wniosków przygotowanych przez zespół SOW zostaną dołączone wykazy załączników.

Wnioski na turnusy i przedmioty ortopedyczne można również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami. Obowiązujące formularze dostępne będą na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakładce „Pomoc dla niepełnosprawnych”.

Komunikat 📢

Czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., w:

  1. a) placówkach wsparcia dziennego, b) dziennych domach „Senior+”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, c) środowiskowych domach samopomocy, d) warsztatach terapii zajęciowej (zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych).

Komunikat 📢

W związku z §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.), zgodnie z którym do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

📢Schemat zlecania badania w kierunku COVID-19 dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych 📢Zlecenie badania w kierunku COVID-19 dla uczestników rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego

Test należy zrobić nie wcześniej niż na 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika turnusu, przesyła listę osób mających uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym i ich opiekunów do PSSE. PSSE wystawia w EWP zlecenie na wykonanie testu dla uczestnika turnusu, a także jego opiekuna (jeżeli konieczność jego uczestnictwa w turnusie wynika z wniosku lekarza) i informuje o tym MOPR. Uczestnik/opiekun kontaktuje się z MOPR, aby uzyskać informację o wystawieniu zlecenia na wykonanie testu. Następnie uczestnik turnusu (a także opiekun – w sytuacji wskazanej powyżej) udaje się do punktu mobilnego celem realizacji badania. Wymaz jest przekazywany do laboratorium, które ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ. Laboratorium wpisuje do EWP informację o wyniku testu. Wynik testu jest widoczny dla PSSE w EWP oraz dla uczestnika turnusu (a także jego opiekuna) w IKP. PSSE informuje o wyniku testu MOPR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika turnusu. MOPR przekazuje informacje o wyniku do organizatora turnusu. Jeśli wynik testu jest negatywny, dana osoba/jej opiekun może udać się na turnus rehabilitacyjny.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, polegające na wydłużeniu do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby z niepełnosprawnościami wniosków o wsparcie finansowe (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. W związku z powyższym uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na poprzednich wersjach formularzy zachowują ważność.

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

od 1 września Osoby z niepełnosprawnością z terenu Miasta Chełm mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Jego realizacją zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Więcej informacji ☎️
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością
Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Kolejowa 8, tel: 82 564 38 55
oraz:
ul. Plac Niepodległości 1 , 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu – pokój 377) tel: 82 549 70 91

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 275040
Wczytywanie