Chełm

Data: 27.09.2020

Godzina: 01:57

Imieniny:

Fotogaleria

Informacje ogólne

O dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Chełm, które posiadają ważne orzeczenie o:

– zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
– całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
– niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
– zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności lub też
– stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Kryterium dochodowe , w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania:

– zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

– zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,

– turnusów rehabilitacyjnych.

Od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r r. obowiązują następujące kryteria:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 5024,48 zł

  • Dochód na osobę w rodzinie (50%) – 2.512,24 zł
  • Dochód osoby samotnej (65%) – 3.265,91 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający sie o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze Środków Funduszu, rozwiązanej z przyczynyn leżących po stronie tego podmiotu.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 6040
Wczytywanie