Chełm

Data: 22.06.2021

Godzina: 15:57

Imieniny:

Fotogaleria

Świadczenia dla rodzin zastępczych

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
1) 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2) 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
3) Rodzinie zastępczej do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek wychowawczy przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota wynisi nie mniej niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
świadczenia i dodatki dla rodzin zastępczych regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2015r., poz.332 z pó źn. zm.).

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 275014
Wczytywanie