Chełm

Data: 20.09.2021

Godzina: 16:37

Imieniny:

Fotogaleria

Zadania, zakres, realizacja usług

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Usługi opiekuńcze przysługują

– osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
– osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Sposób załatwienia:

Świadczenie w formie usług przyznaje się na podstawie następujących dokumentów:
– wniosku lekarza rodzinnego lub specjalisty, stwierdzającego stan zdrowia i potrzebę objęcia osoby opieką,
– wniosku osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego,
– udokumentowanego dochodu netto osoby lub osób wspólnie gospodarujących z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (decyzja, zaświadczenie lub odcinek o wysokości emerytury, renty, zaświadczenie o zarobkach osób wspólnie zamieszkujących).
Pomoc przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się. Pracownik socjalny ustala rodzaje wykonywanych czynności przez opiekunkę, wymiar godzin usług, okres ich świadczenia oraz wysokość odpłatności za usługi.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

– pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
– opiekę higieniczną,
– zleconą przez lekarza pielęgnację,
– w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy oraz sytuacji rodzinnej.
Osobom, których osiągany dochód netto nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701,00 zł, dla osoby w rodzinie w wysokości 528,00 zł, pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje bezpłatnie. Natomiast, osoby, których dochód netto przekracza ustawowe kryterium dochodowe, ponoszą odpłatność zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności.

Pełny koszt jednej godziny usługi opiekuńczej od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosi: 22,30 zł,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598, z późn.zm.), w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.
Pełny koszt jednej godziny wynosi    24,50 zł.

Realizacja usług na rzecz mieszkańców miasta Chełm:

Usługi wykonywane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) tj:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie, ul. Rejowiecka 132

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 355506
Wczytywanie